PROJETE EDUCATIU DE CENTRE

L’ESCOLETA MENUTS és un centre educatiu per a la primera infància.
És municipal i de gestió indirecta. Pertany a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, però la seva gestió la porta l’empresa Arquisocial S.L.

Acollim infants des de nadons fins als 3 anys i junt amb les famílies, es treballa per afavorir el desenvolupament harmònic del nen/a.
Pretenem un ensenyament de qualitat, per això pensem que és indispensable el diàleg, la participació i la col·laboració entre FAMÍLIA-ESCOLA.

Ens definim com un centre respectuós, amable, afectiu, flexible, on es respecten els ritmes i necessitats individuals de cada infant.

 

 Els trets d’identitat del centre:

Espai agradable, flexible, de respecte, de confiança i seguretat tant per als infants com per a les seves famílies

El benestar dels infants es centra en sentir-se estimats i protegits. Per tant, és necessari crear un ambient educatiu des de l’afecte, respecte i la confiança, estimulant la curiositat, possibilitant activitats significatives, experiències enriquidores i aprenentatges cada cop més autònoms, afavorint la seva seguretat i l’equilibri emocional dels infants i les seves famílies.

Molt bona relació família-escola

A l’escoleta Menuts cerquem un relació família-escola propera i basada en la confiança. Des del primer moment en que mostrem el centre a les famílies interessades que volen elegir-nos com a escoleta, durant el període d’adaptació on les famílies comparteixen aquest procés amb els seus fills i junt amb nosaltres, i en el dia a dia on cada família entra i surt al centre compartint moments de trobada i creant aquest ambient de confiança.

Període d’adaptació respectuós.

El començament a l’escoleta representa per als infants la primera experiència de separació del nucli familiar. Això pot ser motiu d’angoixa tant pels nens/es com per les famílies.

L’acompanyament familiar durant aquests dies és molt important. Consisteix en ser un punt de referència i fer de pont per a que els infants agafin la confiança necessària amb les educadores que seran les seves persones de referència en el centre.
Per intentar que la separació sigui els menys dolorosa possible i que els infants s’adaptin de la manera més positiva i respectuosa és convenient realitzar el període d’adaptació amb temps i sense presa. Les famílies han de tenir disponibilitat per poder acompanya a l’infant en aquest procés tan important.
Cada infant té els seus ritmes, les seves necessitats i el seu temps. Per tant serà ell/a qui marqui el temps que necessiti.
Nosaltres des de l’escoleta proposen dues setmanes en les que les famílies hauran d’acompanyar al seu fill en aquest procés donant-li la seguretat necessària per a que vagi agafant confiança i es senti tranquil, però serà l’infant qui, depenent de les seves característiques, necessitarà més o menys temps.

Si les famílies, passat les dues setmanes, no poden continuar amb els horaris flexibles per a l’adaptació del seu fill/a, recomanem tenir una persona de referència que pugui recollir a l’infant en cas de trobar-se malament.

Atenció a la diversitat i individualitat tant dels infants com de les seves famílies

Cada infant que arriba a l’escola és únic, diferent i irrepetible. D’aquest principi esdevé lògic pensar que cadascú té unes característiques, capacitats i necessitats pròpies que el defineix. Respectar els trets individuals de cada infant significa donar resposta al que li és específic. 

La nostra metodologia no es basa en un únic corrent

Aquest és el fonament de la nostra metodològica : Mitjançant l’elecció d’aspectes valuosos de diferents mètodes, procediments i tècniques configurem la nostra línia d’escola basada en aportacions de diferents corrents pedagògiques i educatives.

Partint de la idea que tots els moments de la jornada escolar tenen un caràcter educatiu, les situacions d’aprenentatge són moments, espais i ambients propiciats en el dia a dia en què s’executa una sèrie d’accions educatives, que estimulen la construcció d’aprenentatges significatius. Respectant el procés de desenvolupament dels infants, potenciant l’autonomia personal i la creació progressiva d’una imatge positiva i equilibrada de si mateixos.

Centre d’inclusió

Ens definim com a centres d’inclusió educativa per tal que tots els infants tenen cabuda al nostre centre. Cada infant té unes necessitats diferents als altres i nosaltres atenem cada una d’elles d’una manera inclusiva i respectuosa. A més a més, els infants amb necessitats educatives específiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les mesures oportunes pel que fa a la formació adequada de l’educador/a i els recursos humans i materials necessaris, per tal de potenciar la qualitat de l’atenció precoç i la coordinació estreta entre els serveis i professionals de l’Equip d’Atenció Primerenca.

Els valors i objectius educatius i les prioritats d’actuació del centre.

L’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge, de les seves descobertes… Nosaltres com a mestres el que pretenem és donar les eines necessàries per a que ells i elles puguin desenvolupar les seves capacitats físiques, emocionals, afectives, socials i cognitives que afavoriran el seu desenvolupament integral.

És per això, que  a l’escoleta Menuts donem molta importància als valors que transmetem i a la forma en la que ho fem, ja que això serà el model que estarem inculcant als nostres alumnes.

Els valors que prioritzem són:

 • Ser feliçLa creació d’un autoconcepte positiu.
 • L’ amistat i l’empatia.
 • Expressar les emocions i els sentiments.
 • El respecte cap als demés.
 • L’escolta activa.
 • Resoldre conflictes de forma calmada mitjançant l’expressió verbal o gestual.
 • Regular el nostre temperament.
 • L’acord democràtic de les decisions

D’acord amb aquesta filosofia, considerem el benestar integral del infant com a l’objectiu fonamental de la nostra praxis.

Els objectius educatius que ens proposem són:

 • Conèixer el propi cos i el dels altres, així com les possibilitats d’acció que té, i aprendre a respectar les diferències.
 •  Observar i explorar l’entorn familiar, natural, social i cultural. Adquirir progressivament autonomia en les activitats habituals.
 • Desenvolupar les capacitats pròpies per anar assolint seguretat afectiva i emocional i formar-se una imatge positiva de si mateixos i dels altres.
 • Relacionar-se amb els altres en igualtat i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en l’ús de l’empatia i la resolució pacífica de conflictes, i evitar qualsevol tipus de violència.
 • Desenvolupar habilitats comunicatives en els diferents llenguatges i formes d’expressió i les dues llengües oficials.
 • Iniciar-se en les habilitats lògiques i matemàtiques, en la lectura i l’escriptura, i en el moviment, el gest i el ritme.
 • Promoure, aplicar i desenvolupar les normes socials que fomenten la igualtat entre homes i dones, al temps que es conviu en la diversitat i s’estableixen relacions amb els altres i amb el grup des d’una perspectiva inclusiva.

La proposta metodològica, incloses les mesures de suport inclusiu

Cada infant que arriba a l’escola és únic, diferent i irrepetible. D’aquest principi esdevé lògic pensar que cadascú té unes característiques, capacitats i necessitats pròpies que el defineix. Respectar els trets individuals de cada infant significa donar resposta al que li és específic. Per això creiem que difícilment un únic corrent i manera de fer donarà resposta a totes les necessitats dels infants.

Proposem activitats globalitzades que tinguin interès i significat per als alumnes, a través de situacions d’aprenentatge que parteixin de les vivències quotidianes del centre i de l’entorn, que permetin incorporar-hi les seves experiències i aprenentatges i que s’adeqüin a les seves característiques evolutives i als seus ritmes i estils d’aprenentatge.

L’infant juga, observa, manipula, experimenta, descobreix… però és quan afegim la intencionalitat educativa que el “joc” es converteix en generador d’aprenentatge i vehicle per viure la màgia, la fantasia, el compartir i el més important: estimar i sentir-se estimat.

Avaluació. Procés d’avaluació dels infants

L’avaluació forma part de la tasca quotidiana de l’equip educatiu. Ha d’estar integrada i contextualitzada en la dinàmica habitual de l’aula i en la seva quotidianitat i rutines, en un ambient lúdic i dinàmic. L’avaluació conté múltiples finalitats i recull observacions i registres des d’una mirada globalitzada de l’infant i de les seves accions.

A partir de l‘avaluació contínua es generen els informes, en què es recullen les observacions sobre els infants en les diferents situacions d’aprenentatge i que es comparteixen amb les famílies durant el temps individualitzat d’entrevista amb cadascuna d’elles.

A l’escoleta Menuts fem dos reunions individuals amb les famílies per a l’entrega dels informes d’avaluació durant el curs.

La primera és en novembre-desembre i la segona i de final de curs és en maig-juny.

El projecte lingüístic del centre

El projecte lingüístic de centre (PLC), segons la normativa vigent, és el document en què s’estableix el tractament de les llengües d’ensenyament als centres educatius. En el marc legal, les Illes Balears són una comunitat bilingüe, però la realitat és una altra ben diferent. Davant d’aquesta realitat de minorització social cap el català, pensem que l’escola és el marc adequat on la llengua catalana ha de tenir una presència habitual i general, és l’oportunitat d’aprendre i utilitzar el català dins i fora de l’aula en un context afavoridor i de respecte.